Головна вимога Євромайдану і Революції гідності – докорінна зміна системи влади – залишається нереалізованою.

Монополізація економіки та політики олігархічними кланами продовжується. Як наслідок, поглиблення кризи, соціального розшарування, падіння виробництва, нечуване зубожіння широких верств населення ставлять під сумнів подальший демократичний розвиток Української держави.

Вимоги часу спонукають до створення нової неолігархічної політичної сили, яка відповідатиме сьогоднішнім викликам і прагненню Українського народу до змін.

Ми розуміємо, що змінити конституційним шляхом кризову ситуацію у країні можливо тільки рішучими спільними діями при повному розумінні та підтримці більшості громадян України.

Ми переконані, що теперішня влада не готова очистися від кланово-олігархічних інтересів і тому неспроможна вирішити проблеми, що стоять перед Україною.

Ми хочемо, щоб до влади в Україні прийшли політики нового формату – чесні, професійні патріоти з високим рівнем соціальної та державної відповідальності.

Політична Партія «ПАТРІОТ» є виразником і захисником інтересів Українського народу. Вся наша діяльність і кожен наш крок спрямовані на те, щоб кожен громадянин відчував себе вільним, рівноправним і реалізованим, щоб бідні стали заможними, а держава – розвиненою, потужною і впевненою в собі. Основа партії «ПАТРІОТ» – це люди, громадяни, які здатні брати відповідальність за себе, свою родину і свою державу.

Відтак традиційні цінності, мораль, громадянські права і свободи – природна складова світобачення цих людей, тому обов’язок держави – їхня всебічна підтримка та створення умов для збільшення прошарку середнього класу.

Як і будь-яка суспільна група, середній клас потребує політичного представництва і ми його забезпечимо.

Ціннісні, світоглядні та ідеологічні основи політичної партії «ПАТРІОТ»

Головною нагальною потребою українського громадсько-політичного життя є порятунок України як держави та збереження українського народу.

Ми переконані в тому, що в історичних умовах XXI століття збереження народу та держави можливе лише шляхом модернізації та активного інноваційного розвитку.

Наш ідеал – органічна єдність європейських цінностей у розвитку суспільства і держави та українських національних і родинних традицій.

Політична партія «ПАТРІОТ» є ідеологічно вмотивованою організацією, чия діяльність в політичному полі ґрунтується на пріоритеті етичних цінностей та ідеологічних принципів над політичними, матеріальними та особистісними інтересами членів партії.

У своїй діяльності політична партія «ПАТРІОТ» спирається на такі ціннісні засади:

 • ставлення до людини як до вінця божественного творіння, як до основної цінності соціально-політичного розвитку суспільства;
 • ставлення до держави як до головної організуючої сили, що має бути інструментом для розвитку суспільства та кожної людини;
 • політика повинна бути не брудною справою політиканів, а чесним, прозорим та відкритим для суспільства процесом;
 • права людини та громадянина, на яких збудований сучасний світ, є непорушними та незаперечними;
 • держава існує для людей, а люди забезпечують економічний і соціальний розвиток держави;
 • народ має право на спротив диктаторським та авторитарним політичним режимам;
 • приватна власність, яка придбана у законний спосіб, має гарантії захисту з боку держави, є основою соціального та економічного розвитку українського суспільства;
 • індивідуальні інтереси особи та колективні інтереси всього суспільства в цілому повинні не протиставлятись одне одному, а ефективно співіснувати – у форматі взаємопосилення, консенсусу або компромісу;
 • питання освіти та охорони здоров’я є не приватними, а такими, що мають значущість для всього суспільства;
 • пріоритетний розвиток науки та високих технологій повинен стати основою економічного розвитку України;
 • питання розвитку української культури, української мови та української ідентичності, гармонізація міжнаціональних відносин та розвиток національної ідентичності інших корінних народів України є найважливішими пріоритетами гуманітарного розвитку України;
 • сучасна Україна зорієнтована в майбутнє, при цьому відчуваючи свій органічний зв’язок з минулим, з історією, з попередніми формами існування української державності;
 • жодна з інтерпретацій українського історичного минулого не повинна вести до розбрату та ментального чи соціального конфлікту;
 • збереження й відновлення унікального та самобутнього природного довкілля є беззаперечною умовою виживання українського народу..

Партія «ПАТРІОТ» заперечує: 

 • політичний тоталітаризм та авторитаризм в будь-яких формах;
 • фашизм, нацизм, комунізм та інші різновиди ідеологій, які заплямували себе в історії людства та були пов’язані з масовими репресіями за ідеологічною ознакою;
 • політичний популізм, маніпуляції суспільною довірою з боку політиків;
 • релігійну, расову, етнічну, культурну, мовну нетерпимість, шовінізм;

Пріоритетними ідеологічними цінностями партії «ПАТРІОТ» є: 

 • свобода;
 • справедливість;
 • солідарність;
 • братерство;
 • розвиток
 • гармонізація індивідуальних та колективних інтересів,
 • держава існує для людей, а не люди для держави;
 • верховенство права;
 • толерантність до інших позицій та точок зору;
 • пріоритет людського капіталу перед іншими видами капіталу;
 • пріоритет цінностей та принципів над інтересами.

Влада розглядається політичною партією «ПАТРІОТ» не як ціль, а як засіб, за допомогою якого можна розбудовувати Україну та українське суспільство на принципах та основах, які обстоює партія, а також змінювати світ на краще, будувати життя на основі правди та справедливості.

На думку політичної партії «ПАТРІОТ», українська держава повинна бути суверенною, економічно та політично незалежною, правовою, соціальною, сучасною, ефективною, суб’єктною, самодостатньою, сильною, відкритою, будуватись на розподілі влади між законодавчою, виконавчою та судовою гілками, мати міцне місцеве самоврядування, мати механізми захисту від корупції, безвідповідальності чиновників та узурпації влади.

Держава повинна повноцінно виконувати соціальну функцію, викорінювати соціальний паразитизм.

Насамперед держава повинна надавати можливість та забезпечувати права й гарантії для інтенсивного розвитку соціально активних верств громадян. Масовий малий та середній бізнес розглядаються як основа економічного розвитку України. Держава прагне забезпечити громадян умовами для саморозвитку, а не соціальною допомогою.

Держава не повинна монополізувати та одержавлювати економіку, але повинна бути амбітним суб’єктом економічного розвитку та будівничим інфраструктури, перейти від адміністрації розвитку до управління розвитком

Держава повинна гарантувати ідеологічний плюралізм та не повинна встановлювати будь-яку політичну ідеологію в якості панівної чи обов’язкової.

Політична Партія «ПАТРІОТ» претендує на те, аби бути міцним суб’єктом розвитку України та ефективним модернізатором українського суспільства, політичної системи та економіки.

Громадянське суспільство, соціальна допомога, освіта, охорона здоров’я

Дотримання прав людини, децентралізація влади, адміністративно-територіальна реформа, удосконалення системи місцевого самоврядування неможливі без широкої участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, їхнього залучення до процесів ухвалення рішень.

Партія «ПАТРІОТ» здійснюватиме підтримку розвитку громадянського суспільства у наступних формах та напрямках:

 • Пошук форм та способів самоорганізації громадян із забезпеченням гарантій їхньої діяльності, дотримання ефективних взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, делегуванням цим органам окремих повноважень відповідного органу місцевого самоврядування з наданням фінансів та майна.
 • Запровадження практики розміщення на конкурсній основі серед громадських організацій державних замовлень щодо надання соціальних послуг.
 • Розвиток меценатства та благодійництва шляхом створення для цих напрямів сприятливих фіскальних умов з боку держави із забезпеченням належної інформаційної підтримки.
 • Пропагування та розвиток волонтерства, громадської активності через розробку та запровадження державних, місцевих або галузевих програм підтримки та розвитку волонтерської діяльності в усіх сферах.
 • Створення прозорої системи проведення конкурсів проектів громадських організацій, які б підтримувалися державою.

Основними пріоритетами роботи у напрямку розвитку соціальної сфери Партії «ПАТРІОТ» вважає наступні:

Обмеження державного втручання у суспільне життя не має призводити до усунення держави від зобов’язань перед соціально уразливими групами.

У пенсійній сфері держава має бути гарантом виплати накопичених пенсійних коштів, а також ефективного нагляду за механізмами їхнього накопичення та розпорядження.

Сприяння підвищення активності осіб, що піддаються ризику соціальної ізоляції

Відстоювання державних виплат та соціальних гарантій учасникам АТО на сході України та їхнім родинам .

Адресність та монетизація має стати основними принципом надання соціальної допомоги, її одержання заможними особами має бути унеможливлене.

Кожен громадянин повинен мати доступ до інформації про обсяги і напрями соціальних витрат, а також про їхніх отримувачів.

У сфері освіти, зважаючи на національні інтереси України, Партія «ПАТРІОТ» виступає за: 

 • ставлення з боку держави до освіти та науки як до двох найголовніших пріоритетів, які забезпечують конкурентоздатність країни у сучасному світі;
 • забезпечення рівного права на здобуття освіти та її доступність для всіх громадян України. Дошкільна, початкова, середня та середня спеціальна освіта має бути безкоштовною, обов’язковою, світською;
 • виконання норми Закону про освіту (ст.57) щодо оплати праці вчителів
 • здійснення невідкладних заходів щодо забезпечення освітнього процесу необхідними навчально-методичними та науково-експериментальними матеріалами та засобами;
 • припинення практики ліквідації шкіл, позашкільних навчальних закладів та закладів культури;
 • зупинення тенденції щодо зменшення держзамовлення до ВНЗ;
 • забезпечення, відповідно до кращих європейських стандартів, права на безкоштовну вищу освіту у державних ВНЗ України;
 • розширення сфери та проведення адаптації до вимог ринку професійно-технічної освіти.

Запорукою ефективного та прогресивного розвитку суспільства має стати забезпечення входження України як повноправного суб’єкта до європейського та світового освітнього простору.

Ключове наше завдання в галузі охорони здоров’я – створення необхідних умов для того, щоб і приватні, і державні заклади охорони здоров’я працювали в єдиному напрямку – зміцнення здоров’я всього українського суспільства. Прискорення запровадження страхової медицини.

Ми впевнені, що активна профілактика захворювань та пропагування здорового способу життя – найбільш ефективні та найменш витратні способи зміцнення здоров’я громадян.

Державне управління та місцеве самоврядування

У сфері державного управління партія виступає за злам існуючої системи управління з метою формування ефективного механізму функціонування органів державної влади, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби, усунення корупційних ризиків в її діяльності:

Ми бачимо Україну державою,в якій всі люди житимуть гідно, за одним для всіх законом і з обраною собі на службу на всіх рівнях професійною, патріотичною і чесною владою.

Для цього Партія «ПАТРІОТ» домагатиметься:

 • демонополізації та деолігархізації політики;
 • доступу громадян до повної та достовірної інформації про джерела та обсяги фінансування політичних партій, статті їхніх витрат;
 • запровадження європейської практики державного фінансування політичних партій;
 • зниження виборчого бар’єру;
 • обмеження депутатської недоторканості з метою унеможливлення зловживань статусом народного депутата;;
 • впровадження народної законодавчої ініціативи як права певної кількості громадян України вносити до Верховної Ради законопроекти з обов’язковим та позачерговим їх розглядом;
 • прозорості діяльності влади;
 • здійснення громадських обговорень соціально значущих рішень.
 • збереження парламентсько – президентської форми правління, збалансування повноважень та відповідальності Президента, парламенту та Уряду через конкретизацію їх повноважень;
 • децентралізації влади – шляхом зміщення центру реалізації різних програм на нижчі рівні управління. Створення виконавчих органів при районних і обласних радах, надання органам місцевого самоврядування достатнього фінансового ресурсу та можливості формування муніципальних органів правопорядку;
 • проведення виборів народних депутатів України, депутатів міських, районних, районних у містах, обласних рад за пропорційною системою на основі відкритих партійних списків, а виборів депутатів сільських і селищних рад – за мажоритарними округами;
 • реформування органів виконавчої влади шляхом демонтажу бюрократичних командно-контрольних механізмів та усунення корупційних функцій діяльності
 • скорочення управлінського апарату, становлення на відкритій конкурсній основі професійної, високоефективної, політично нейтральної, авторитетної державної служби;
 • забезпечення стабільності в роботі державної служби шляхом розподілу посад на політичні, адміністративні та патронатні. Підготовка управлінської еліти, гідна оплата її праці;
 • запровадження відповідальності за результати управлінської діяльності через оцінку безпосереднього споживача державних послуг;
 • забезпечення прозорості роботи державних органів, розробку механізмів, які унеможливлюють розкрадання бюджетних коштів при проведенні тендерних процедур;
 • створення механізмів дієвого контролю з боку громадськості за діяльністю державних органів через їх законодавче врегулювання (закони про імпічмент Президента України, відкликання депутатів всіх рівнів, про органи громадського контролю тощо)

Засадничими принципами здійснення місцевого самоврядування партія «ПАТРІОТ» вважає:

 • первинність і визначальність територіальних громад у системі місцевого самоврядування;
 • самостійність територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення;
 • територіальну повсюдність місцевого самоврядування;
 • субсидіарність – спрямування владних повноважень на той максимально близький до громадян рівень, на якому вони можуть бути ефективно реалізовані;
 • ресурсну самодостатність територіальних громад, прозорість їхнього функціонування;
 • підвищення економічної та правової суб’єктності територіальних громад базового рівня (міста, селища, села, сільради) шляхом усунення посередників у наданні їм субсидій та субвенцій з державного бюджету в особах обласних та районних ланок управління;
 • закріплення за громадами об’єктів комунального майна, джерел надходжень місцевих бюджетів та позначення їхніх територіальних меж;
 • запровадження обов’язкової щорічної звітності рад перед громадами з питань управління комунальним майном, землею та фінансами.

Судова та правоохоронна системи

Порушення фундаментальних прав людини, корумпованість судової та правоохоронної системи, відсутність процедури притягнення корумпованих суддів до відповідальності, сталий вплив на суди та правоохоронні органи представників влади, їх закритість від громадськості унеможливлюють для громадян та підприємців гарантоване Конституцією чесне та неупереджене правосуддя, що спричиняє недовіру громадян до судової системи, негативно впливає на економічний розвиток держави, її інвестиційну привабливість та міжнародний імідж.

Партія “ПАТРІОТ” вважає невідкладним реформування судової та правоохоронної системи за наступними напрямками.

 1. Впровадження радикального напрямку глибокої реорганізації існуючої системи судів з метою підвищення гарантій права на вирішення справи компетентним судом:
 • ліквідація суддівських інституцій, які існують як інструмент політичного впливу: а) Вищої Ради юстиції та передати її повноваження Вищій кваліфікаційній комісії судів; б) Конституційного Суду України як політичного органу, рішення якого часто ґрунтуються на політичній доцільності, а не на Конституції України. Передати повноваження щодо визнання законів та інших актів неконституційними Верховному Суду України;
 • запровадження нової системи судів з ліквідацією спеціальних господарських та адміністративних судів;
 • система судів: місцеві суди (міські, районі), апеляційні суди, Касаційний суд (з кримінальною, цивільною (з розглядом господарських справ), адміністративною палатами), Верховний Суд України, який засідає в складі всіх суддів;
 • місцеві суди – суди які розглядають всі справи, підсудні судам, за винятком тих, які як судам перших інстанцій підсудні апеляційному чи касаційному суду. Місцеві суди розглядають кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні справи;
 • запровадження європейської системи третейського та арбітражного судочинства;
 • повне усунення вищих посадових осіб держави від політичного впливу на питання обрання суддів та їх подальшої діяльності . Для цього пропонуємо передбачити обрання суддів місцевих та апеляційних судів відповідними місцевими радами на термін 7 років, суддів Касаційного і Верховного суду України безстроково обирає з’їзд суддів України;
 • підвищити мінімальний вік для зайняття посади судді з нинішніх 25 років до судді: а) місцевого суду 30 років, б) апеляційного 40 років, в) Касаційного і Верховного суду України 50 років;
 • розмір суддівської заробітної платні повинен відповідати особливій ролі судді у демократичному суспільстві і бути визначений на законодавчому рівні;
 • підвищити участь суспільства у судовому процесі шляхом створення реального суду присяжних (а не фактичного суду народних засідателів у складі двох суддів і трьох засідателів, який названо судом присяжних), де прийматимуть рішення виключно присяжні, призначені для вирішення справи з числа незацікавлених осіб;
 • визначення чітких критеріїв притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

2. Нині існуюча в Україні модель системи правоохоронних органів за багатьма критеріями не відповідає загальновизнаним міжнародним демократичним стандартам у цій сфері. Тому нагальною є потреба в їх реформуванні та адаптації до суспільних потреб і можливостей держави:

– перетворення правоохоронних органів з каральних в органи захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

– реформування структурних ланок правоохоронних органів відповідно до сформованих світовою практикою засад функціонування, усунення дублювання та паралелізму в їх роботі;

– створення замість міліції органів поліції як якісно іншого правоохоронного органу з розмежуванням функцій Національної поліції як загальнодержавного органу з функціями муніципальної поліції;

– позбавлення прокуратури функції досудового розслідування та створення Державного бюро розслідувань;

– забезпечення прозорого конкурсного добору осіб на посади із впровадженням дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку;

– внесення змін до окремих законів та кримінального процесуального законодавства, які б гарантували процесуальну незалежність слідчого і прокурора від усних вказівок керівників відомств при прийнятті рішень у конкретних кримінальних провадженнях;

– запровадження як основного критерію оцінки діяльності правоохоронних органів рівня довіри населення до них.

Економіка

Наші цілі в економіці: 

 • сильна і конкурентна економіка
 • висока якість життя для кожного
 • раціональне використання природних ресурсів

Головними пріоритетами економічного реформування країни Партія вважає наступні:

 1. Демонополізація економіки, відділення бізнесу від влади, подолання корупції.

Саме монополізація економіки та корупція є на сьогодні ключовим фактором, який призводить до знищення малого і середнього бізнесу в Україні, та перешкоджає становленню середнього класу

З цією метою Партія домагатиметься:

 • трансформації інституційних засад функціонування економіки для створення цивілізованих нори і правил здійснення економічної діяльності;
 • трансформації суспільних відносин та формування клімату довіри у суспільстві4
 • посилення ефектності та прозорості діяльності Антимонопольного комітету України та інших державних регуляторів у сфері дотримання умов конкуренції та недопущення встановлення монополій;
 • заборони приватизації державних підприємств в умовах дестабілізації фінансово-економічної ситуації;
 • здійснення аудиту виконання інвестиційних та соціальних зобов’язань раніше приватизованих підприємств та, в разі їх порушень, застосування відповідних санкцій аж до повернення приватизованого майна у державну і комунальну власність ;
 • Формування прозорих, чесних та довірливих відносин між державою, бізнесом і суспільством
 • Реалізації взаємних зобов’язань: держави – захищати бізнес і сприяти його розвитку а бізнесу – підтримувати, захищати та розвивати державу;
 • обов’язковості відкритості та публічності інформації про:

а) всі проекти та рішення органів влади; права власності на нерухомість;

б) всіх одержувачів соціальних пільг і спеціальних пенсій;

в) витрати бюджетів усіх рівнів з глибоким рівнем їх деталізації.

 • прийняття змін до Митного Кодексу України щодо забезпечення прозорості митних процедур та сприятливих умов для бізнесу;
 • створення єдиної з Європейським Союзом митної бази даних.

2. Розбудова конкурентної інноваційної національної економіки високого ступеня зайнятості

Для цього Партія вважає за необхідне здійснити такі кроки:

 • активізація ролі держави щодо створення можливостей включення промислових підприємств України у міжнародні виробничі ланцюги та у світовій боротьбі за ресурси, інвестиції та за ринки.
 • комплексне запровадження інструментів європейської промислової політики, включаючи політику розвитку внутрішнього ринку, конкуренції, торгівлі та інвестицій, зближення стандартів та регуляторних правил, підготовку кадрів;
 • розроблення промислової політики, яка враховує особливості і потреби розвитку територій та трансформацію України у еко-ефективну економіку;
 • нарощування високотехнологічного експорту;
 • категорична відмова від залишкового принципу фінансування науки та освіти, забезпечення виконання Закону «Про наукову і наукову-технічну діяльність» у частині фінансування науки у розмірі 1.7% ВВП з подальшим збільшенням цієї квоти до 2,5-3,0%;
 • забезпечення законодавчих умов для створення ефективного національного ринку наукових досліджень і розробок, стимулювання попиту на їхні результати;
 • стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою часткою інтелектуальної праці і створення національного інноваційного середовища;
 • підвищення соціального статусу вченого, через державну підтримку науки зупинення відтоку з країни інтелектуального потенціалу.

3. Зростання зайнятості населення та боротьба з бідністю через створення нових робочих місць з кращими умовами праці

Для цього Партія вважає за необхідне здійснити наступні кроки:

 • модернізувати ринки праці і дати народу України можливість отримувати нові знання і навики, для зростання можливостей працевлаштування;
 • розробити державну програму подолання бідності з встановленням критеріїв подолання бідності та періоду ( частка бідного населення за національним критерієм, частка бідних серед дітей, частка бідних серед працюючих;
 • розробити державну програму зменшення масштабів дитячої бідності через надання пільг у оподаткуванні сім”ям з дітьми та перегляду «споживчого кошика»
 • збільшити розмір та забезпечити монетизацію державної соціальної допомоги;
 • підвищити розмір виплат державної допомоги на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
 • розробити програму підтримки соціальних новацій для збереження повноцінної соціальної та фізичної активності пенсіонерів, підвищення рівня їх життя та отримання справедливої пенсії;
 • вимагати перегляду споживчого кошика на основі принципів його формування у країнах ЄС та оцінки витрат грошей реального середньостатистичного споживача-українця,
 • вимагати розрахунку мінімальної заробітної плати, залежно від оновленого «споживчого кошика» та її індексації в залежності від інфляції національної валюти;
 • вимагати забезпечення гендерної рівності не менше 30% до 70% тієї чи іншої статті у представницьких органах влади та вищих щаблях виконавчої влади
 • скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків
 • розробити систему заходів стимулювання створення робочих місць відповідно до практики Єврокомісії на основі діалогу держави та бізнесу;
 • надання роботодавцями можливостей найманим працівникам брати участь у прийнятті рішень відносно управління виробництвом і в розподілі створеного продукту;
 • запровадити прозору систему фінансової підтримки роботодавців щодо створення нових робочих місць відповідно до європейської практики.

4. Раціональне використання природних ресурсів в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь українців.

Беззастережне збереження права власності українського народу на землю, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Для цього партія вважає необхідними такі кроки:

 • запровадити екологічні податкові реформи та перекласти податковий тягар з праці на екологічні аспекти,
 • скасувати всі екологічно шкідливі дотації;
 • сприйняти активній участі у створенні глобального вуглецевого ринку;
 • провести повну інвентаризацію всієї землі та нерухомості України. Створити

Єдиний державний реєстр прав на нерухомість та землю і забезпечити його відкритість та прозорість

 • заборонити в Україні торгівлю землею сільськогосподарського призначення.
 • збільшити податки та збори за використання надр і забруднення навколишнього середовища
 • здійснити повну інвентаризацію видобутку та виробництва енергоносіїв усіх типів в Україні.
 • забезпечити урядову підтримку компаній та домогосподарств щодо ресурсоефективних інновацій
 • стимулювати використання альтернативних джерел енергопостачання через запровадження «зелених» тарифів для підприємств, які частину свого прибутку спрямовують на екологічні програми).

5 Багате село – багата держава. Екологічне землекористування, унеможливлення зниження родючості землі, забезпечення збалансованого розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських громад, припинення депопуляції сільського населення.

Для цього Партія вважає за необхідне здійснити наступні кроки:

 • забезпечення продовольчої безпеки і продовольчої незалежності країни через: повернення сільськогосподарських підприємств до виробництва трудомістких видів сільськогосподарської продукції та підтримку виробництва імпортозаміщуючого продовольства у малих і середніх господарствах
 • обмеження надконцентрації агропромислового виробництва і ринкової влади корпоративних структур та сприяння розвитку фермерських господарств;
 • підтримка розвитку комерційного органічного малотоварного виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції у сільській місцевості;
 • відновлення балансу між нарощенням аграрного виробництва та сільським розвитком,
 • запровадження політики сільського розвитку в системі державного регулювання;;
 • підтримка формування системи пільгового довгострокового кредитування фермерських господарств;
 • сприяння здешевленню сільгосптехніки шляхом організації її виробництва спільно з іноземними машинобудівними компаніями;
 • ощадливе використання ресурсного потенціалу сільського господарства, насамперед, збереження сільськогосподарських угідь та водних ресурсів.

6. Створення справедливої і стабільної системи оподаткування, яка стимулює до праці, виробничої діяльності, гарантуючи якісні державні послуги та забезпечуючи справедливий розподіл доходів і багатства. 

Для цього Партія вважає необхідними такі заходи:

 • відновлення балансу інтересів держави та платників податків;
 • максимально стимулювати легалізацію доходів громадян та капіталів за рахунок застосування економічних стимулів та електронних сервісів;
 • створити постійний дієвий механізм діалогу влади і бізнесу в питаннях реформи податкової митної та бюджетної політики;
 • запровадження податкового компромісу на реалістичних умовах,
 • підвищення мотивації для інвестування прибутків у розвиток бізнесу, перш за все через знижених ставок прибутку, інвестованого у капітальні активи.
 • зниження податків на працю для активізації залучення інвестицій у створення робочих місць.
 • забезпечення скорочення кількості та обсягів податкової звітності, розширення можливостей дистанційного податкового звітування та сплати податків.

Національна безпека і оборона

Партія наголошує на необхідності докорінної зміни та створення ефективної системи забезпечення національної безпеки і оборони держави в умовах агресії Російської Федерації проти України, порушення територіальної цілісності, окупації нею Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, утримання під контролем керованих нею сепаратистських рухів і терористичних угрупувань окремих районів Донецької і Луганської областей, військової присутності її в Криму і на сході України та нарощування військових сил вздовж державного кордону України, втручання Російської Федерації у внутрішньополітичні процеси в Україні, зростання масштабів і поширення сепаратизму, терористичної та диверсійної діяльності на території нашої держави, відсутності надійних зовнішніх гарантій безпеки для України, корупції та неефективної системи державного управління, економічної кризи, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя громадян.

Партія вважає, що Російська Федерація веде проти України агресивну війну гібридного характеру, метою якої є знищення України як незалежної держави, а тому вбачає своє завдання у мобілізації зусиль на відсіч агресії, звільнення від російських військ та збройних формувань території України, відшкодування завданих Україні збитків.

Стратегічним пріоритетом діяльності партії у цій сфері є відновлення територіальної цілісності України в межах державного кордону, визнаного міжнародним правом, відновлення верховенства права на всій території держави, реінтеграція тимчасово окупованих та неконтрольованих територій. Для його реалізації партія наголошує на необхідності тісної взаємодії із союзниками України на міжнародній арені та міжнародними інституціями.

Основним завданням становлення нової системи національної безпеки партія вважає створення та розвиток ефективного сектору безпеки і оборони. Це має бути досягнуто шляхом системного оновлення законодавства з питань національної безпеки і оборони,забезпечення високого фахового рівня керівників державних суб’єктів цього сектору (органів державної влади, утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та спеціальних органів), належної взаємодії та координації дій між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, неурядовими організаціями і обʼєднаннями, установами і підприємствами, громадянами і силовими структурами,недопущення виконання окремими органами дублюючих або невластивих для них функцій,забезпечення сучасних якості і рівня ресурсного забезпечення суб’єктів безпековогосектору. Партія буде домагатися удосконалення бюджетної політики у цій сфері шляхом збільшення видатків розвитку у бюджетах Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних, розвідувальних та спеціальних органів і служб України відповідно до практики країн ЄС і НАТО, та контролю за їх витрачанням.

Визначальним пріоритетом політики національної безпеки партія вважає забезпечення належного рівня обороноздатності держави.Основними завданнями на цьому напрямі є: реформування Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, для досягнення ними сучасного якісного стану, оснащення їх сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою; забезпечення імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються сфери оборони, досягнення у цій сфері критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО; реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації, посилення підготовки населення і території країни до оборони, удосконалення організації та здійснення її територіальної оборони; випереджувальний розвиток оборонної промисловості України, оптимізація її виробничих потужностей, поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва з іншими країнами, насамперед державами – членами ЄС і НАТО; створення і розвиток системи військово-патріотичного виховання, запровадження програм військової підготовки у навчальних закладах системи освіти; підвищення престижу військової служби, поліпшення фінансового та житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.

Виходячи з того, що політика позаблоковості не створює надійних гарантій безпеки і не змогла забезпечити захист територіальної цілісності України в умовах зовнішньої агресії, партія вважає, що Україна має будувати нову систему міжнародних гарантій національної безпеки. У середньостроковій перспективі вона має спиратися на власні можливості та залишати за собою право обирати участь у системах колективної безпеки. Зовнішні гарантії безпеки мають бути забезпечені шляхом формування відносин союзництва як з окремими державами (шляхом укладення угод про спільну оборону або військову допомогу), так і з міжнародними безпековими організаціями (шляхом участі у механізмах колективної оборони). Виходячи з довгострокової цілі приєднання до НАТО Україна має поглиблювати співробітництво з цією організацією. Україна має розвивати та поглиблювати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки та Польщею.

Партія вбачає кардинальне зниження рівня корупції та реформування системи державного управління ключовою умовою виконання завдань створення системи національної безпеки. Основою подальшого розвитку держави має стати переорієнтація системи державного управління на безумовне дотримання принципів верховенства права, рівності кожного громадянина перед законом, чесності та прозорості влади.

Основними завданнями у сфері забезпечення економічної безпеки держави партія вважає забезпечення економічної стабільності і зростання для захисту національних інтересів у сфері економіки та формування можливостей для застосування інструментів впливу на економічні процеси для гарантування добробуту населення у довгостроковому періоді. Ключову роль на цьому шляху партія відводить розробленню державної програми

забезпечення економічної безпеки, юридичному захисту у міжнародних інституціях української власності, привласненої чи знищеної країною-агресором – Російською Федерацією , підвищенню стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів, забезпеченню фінансової та енергетичної безпеки.

Основними завданнями політики держави щодо забезпечення інформаційної безпеки мають стати захист національного інформаційного простору, налагодження органами державної влади цілісної стратегічної комунікативної політики, належної координації дій у сфері захисту власного інформаційного простору, пошук балансу між свободою слова та необхідним рівнем контролю в інтересах національної безпеки, активна протидія інформаційно-психологічній війні Російської Федерації проти України, розвідувально-підривній діяльності, що здійснюється у форматі спеціальних інформаційних операцій, запобігання спробам маніпулювати суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації, захист духовних національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства.

Системного підходу має бути досягнуто у забезпеченні кібербезпеки держави.

Особливої уваги потребує забезпечення екологічної та техногенної безпеки, безпеки критичної інфраструктури, створення ефективної державної системи цивільного захисту відповідно до міжнародних стандартів.

Найважливішими чинниками духовно-релігійної складової національної безпеки держави партія вважає внутрішньорелігійну та зовнішньорелігійну стабільність, створення належних умов задля повного задоволення релігійних потреб, свободи світогляду та віросповідання всіма громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, розроблення та впровадження комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави, зокрема у сфері забезпечення релігійної безпеки України, упередження підривної діяльності релігійних організацій проти української державності і духовних цінностей українського народу.

Ключовим інструментом у вирішенні завдань і забезпеченні функціонування сфери національної безпеки і оборони партія вважає ефективну кадрову політику. Сектору безпеки і оборони сьогодні, як ніколи, потрібний науково обґрунтований механізм підбору і комплектування усіх ланок управління високоморальними, чесними і порядними, відповідальними, відданими справі, високопрофесійними і компетентними фахівцями, патріотами України.

Міжнародні відносини

Головною ціллю партії «ПАТРІОТ» у зовнішній політиці є якнайшвидше становлення нашої держави як суб’єкта, а не об’єкта міжнародних відносин.

З цією метою партія спрямовуватиме свою діяльність на розробку та підтримку українських та закордонних зовнішньополітичних ініціатив, які знаходяться в руслі загальносвітових тенденцій зі сталого розвитку, збереження миру та світового правопорядку. Відповідно, партія протидіятиме намірам та діям, які спрямовані на підрив або руйнацію усталеної системи міжнародної та європейської безпеки, порушення рівноправності та правосуб’єктності держав, створення загроз світовому миру і біологічному розмаїттю.

Партія «ПАТРІОТ» розглядає повноцінне повернення нашої держави до європейської сім’ї народів як найважливішу мету України , досягнення якої гарантуватиме її вільний та цивілізований розвиток .

Тому партія докладатиме всіх зусиль для сприяння виконанню Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, як принципово важливого етапу в реалізації європейського вибору.

Напрямками реалізації Україною її зовнішньої політики крім дипломатичних засобів партія «ПАТРІОТ» вважає економічні, ідеологічні та, особливо, інформаційно-пропагандистські заходи, які потребують кардинального підсилення, здійснення культурно-економічної експансії.

Партія налагоджуватиме і розвиватиме партнерські стосунки з близькими за ідеологією і цілями європейськими політичними партіями. Короткостроковою зовнішньополітичною метою Політичної Партії «ПАТРІОТ» є членство в Європейській народній партії – об’єднанні правоцентристських партій Європи.

Заключні положення

Донині в Україні жодна партія була неспроможна адекватно сформулювати, а тим більше втілити в життя інтереси середнього класу.

Відтепер така партія є, її назва – «ПАТРІОТ».

Відчуваючи власну відповідальність перед українським минулим та прийдешнім, перед сучасниками, перед поколіннями предків та поколіннями нащадків, політична партія «ПАТРІОТ» спрямовує всі сили та інтелектуальні ресурси на побудову нової України – країни, яка стане достойним членом світової спільноти та першопрохідцем інноваційних напрямків розвитку.

Цю величну місію ми вважаємо гідним орієнтиром для народу, що вистояв у багатовіковій боротьбі проти своїх поневолювачів, для нації, що показала і показує приклад всьому світові у відстоюванні своєї свободи і гідності.