Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Політична Партія «Патріот»

Політична Партія «Патріот» (далі – Партія) – є добровільним об’єднанням громадян України, що ґрунтується на основі спільного бачення шляхів модернізації і розвитку держави, її соціальної, економічної, духовної та політичної сфери, місця, ролі і значення України у світовому співтоваристві.

Стаття 2. Назва Партії

Назва Партії: 

повна назва українською мовою – Політична Партія «ПАТРІОТ»

російською мовою – Политическая партия «ПАТРИОТ»;

англійською мовою – Political party «PATRIOT».

Стаття 3. Територіальні межі діяльності Партії

 1. Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

 2. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.

Стаття 4. Загальні засади діяльності Партії

 1. Партія вивчає, аналізує та реалізує загальнонаціональні погляди всього українства, захищає інтереси широких верств українського народу в його боротьбі за справжню й незворотну незалежність України, збереження нашої національної ідентичності, європейське майбутнє країни, гідне життя всіх її громадян. 

 2. Партія діє на засадах самоврядування, законності, гласності, забезпе-чення демократичних перетворень та європейських цінностей з метою участі громадян України в політичному житті суспільства з допомогою формування івираження їх політичної волі, участі в суспільних і політичних акціях, у виборах іреферендумах, а також для представництва інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Стаття 5. Правовий статус Партії

 1. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, утому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії. Символіка Партії реєструється Міністерством юстиції України, у встановленому чинним законодавством України порядку.

 2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

 3. Партія в своїй діяльності не допускає жодних дій, які мають на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров`я населення, створення воєнізованих формувань.

 4. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

Стаття 6. Місцезнаходження керівних і контролюючого органів Партії

Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 20-Б, кв. 19.

Розділ ІІ

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТІЇ

Стаття 7. Мета діяльності Партії

Метою діяльності Партії є розбудова суверенної, правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави, утвердження умов вільного розвитку осо-бистості, захисту прав і свобод людини, забезпечення можливості участі всіх громадян України у виробленні нової державної політики. 

Стаття 8. Завдання Партії

Завданнями Партії є:

  • виконання Програми Партії;

  • сприяння реалізації ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;

  • сприяння об’єднанню українського суспільства навколо національної ідеї, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства; 

  • сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;

  • сприяння реформуванню системи державного управляння шляхом її децентралізації;

  • сприяння утвердженню та розвитку інститутів державного управління у регіонах;

  • сприяння модернізації системи місцевого самоврядування у регіонах, містах, селах, селищах;

  • сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в ній демократичного суспільства соціальної справедливості йдобробуту народу на основі високорозвиненої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;

  • сприяння поверненню державі активної ролі в економічних процесах;

  • сприяння протидії та припинення корупції, налагодження державного апарату шляхом створення нової якості влади в Україні;

  • сприяння тісному співробітництву вітчизняних та європейських партій, що близькі до програми партії;

  • сприяння участі членів партії у виборчих кампаніях та їх обрання до органів місцевого самоврядування всіх рівнів;

  • сприяння виявленню думки громадянського суспільства щодо ключових питань його розвитку через проведення референдумів та опитувань;

  • сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництво у їх складі;

  • сприяння формуванню в Україні громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

  • сприяння дотриманню прав людини і громадянина, реалізації принципу соціальної справедливості у всіх життєво важливих для людини сферах (забезпеченні першим робочим місцем, охороні здоров’я, освіті, забезпеченні житлом, харчуванням тощо);

  • сприяння створенню умов для поєднання в суспільному житті колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості.

Стаття 9. Права і обов’язки Партії

 1. Для виконання своїх програмних і статутних завдань та досягнення мети своєї діяльності партія може вживати будь-які заходи, що не заборонені чинним законодавством України. 

 2. Партія, в установленому законом порядку, має право:

  • публічно і обґрунтовано висловлювати і висвітлювати свою позицію зпитань державного і суспільного життя, вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, цілі та завдання;

  • проводити політичну діяльність, організовувати та скликати збори, конференції, зустрічі, дискусії, мітинги, демонстрації, пікетування, а також інші публічні заходи у порядку, визначеному чинним законодавством України;

  • брати участь у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України, місцевих рад та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування у порядку, визначеному чинним законодавством України;

  • вносити свої пропозиції до органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей і завдань;

  • оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;

  • вести нормотворчу (у тому числі, законодавчу) діяльність через суб’єкти, що представляють Партію в органах державної влади та місцевого самоврядування;

  • ініціювати всеукраїнські та місцеві референдуми;

  • працювати з молоддю, залучати її до участі у здійсненні політики Партії;

  • сприяти та заохочувати наукові дослідження, розробку інформаційного та агітаційного забезпечення з питань впровадження реформування економіки та побудови правової держави в Україні;

  • організовувати та проводити соціологічні дослідження, опитування населення для вивчення громадської думки як у державі, так і окремих її регіонах;

  • вести видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації та використовувати діючі для пропаганди серед населення своїх програмних цілей і завдань згідно з чинним законодавством;

  • взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;

  • засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, статутами яких передбачене створення лише консультативних або координуючих центральних органів і положення Статуту яких не суперечать законодавству України;

  • створювати в установленому законом порядку територіальні, місцеві, первинні організації Партії та інші структурні підрозділи Партії, передавати територіальним, місцевим, первинним організаціям Партії та іншим структурним/відокремленим підрозділам Партії майно для реалізації статутних цілей ізавдань Партії, ухвалювати рішення про їх злиття, приєднання, поділ, виділення або ліквідацію тощо;

  • захищати права та охоронювані законом інтереси Партії, її членів і прихильників в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та об’єднаннях громадян у способи та у форми, передбачені чинним законодавством України;

  • створювати та готувати партійний кадровий резерв для висування на посади у керівних органах Партії, її територіальних, місцевих і первинних організаціях, та для участі у виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування;

  • виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати, відповідно до діючого законодавства України, договори, тощо;

  • виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти свої законні інтереси та інтереси своїх членів Партії у державних органах і громадських організаціях, судах та органах прокуратури;

  • здійснювати інші суспільно-політичні заходи, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.

Партія не може мати воєнізованого формування.

 1. Партія зобов’язана:

  • дотримуватися у своїй діяльності Конституції України, інших актів законодавства України, Положень цього Статуту та програмних документів Партії;

  • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, що регламентує діяльність політичних партій.

Розділ IІI

ЧЛЕНСТВО У ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

Стаття 10. Члени Партії

 1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах та референдумах, поділяє цілі та завдання Партії, визнає і дотримується Статуту Партії, виконує партійні рішення та сплачує членські внески.

 2. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.

 3. Членами Партії не можуть бути: 

  • судді; 

  • працівники прокуратури; 

  • працівники органів внутрішніх справ; 

  • співробітники Служби безпеки України;

  • військовослужбовці; 

  • працівники органів доходів і зборів;

  • персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

 1. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з посад можуть поновити членство в партії зі збереженням партійного стажу. Днем зупинення членства в партії вважається день подання заяви.

 2. Зупинення членства в Партії здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до Політичної Ради Партії.

 3. Поновлення членства в Партії здійснюється шляхом подання письмової заяви громадянина до Політичної Ради Партії після звільнення його з відповідної посади або служби, через яку існували обмеження щодо членства в Партії. Членство в Партії вважається поновленим з моменту прийняття відповідного рішення Політичної Ради Партії.

Стаття 11. Партійна відповідальність та припинення членства у партії

 1. Кожен член Партії має право в будь-який час припинити своє членство вПартії шляхом подання особистої заяви до Політичної Ради Партії. Членство вПартії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких посадах в Партії.

 2. Відносини щодо набуття, зупинення та припинення членства в Партії, сплати членських внесків, окрім цього Статуту, регулюються Положенням про членство в Партії, яке затверджується Політичною Радою Партії.

 3. Виключно З’їзд Партії, Політична Рада Партії або Президія політради Партії може зупинити або припинити членство у Партії будь-якого її члена за наявності хоча б однієї з підстав:

  • припинення громадянства України;

  • вступ до іншої політичної партії;

  • невизнання та невиконання Програми Партії;

  • невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії та/або статутних органів Партії;

  • вчинення діяння, несумісного зі Статутом Партії або Програмою Партії;

  • вчинення діяння, що дискредитує Партію та завдає їй шкоди;

  • набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний винним в скоєнні умисного злочину;

  • смерті члена Партії;

  • з інших підстав, передбачених цим Статутом або Положенням про членство у Партії, яке затверджується Політичною Радою Партії.

 1. Припинення членства в Партії припиняє повноваження особи як члена керівних та контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних партійних організацій, до складу яких вказана особа входила.

 2. Рішення про виключення з членів партії членів Політичної Ради Партії та Президії політради Партії приймає З’їзд; Голів територіальних та місцевих партійних організацій, членів Ради територіальних та місцевих партійних організацій приймає виключно Президія політради Партії.

 3. За виключеним із партії зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією у статутний орган вищого рівня. Апеляція до З’їзду Партії подається після розгляду її Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії або Президією політради Партії.

 4. Відновлення членства у Партії після його припинення відбувається шляхом подання відповідної особистої заяви до керівного органу Партії. Рішення про відновлення членства в Партії або про відмову у відновленні членства вПартії може прийматися З’їздом Партії, Політичною Радою Партії або Президією політради Партії.

 5. Особа не може повторно бути прийнята у члени Партії протягом трьох років з моменту ухвалення рішення про виключення її з Партії у порядку, визначеному цим Статутом. Повторний прийом у партію можливий лише після прийняття відповідного рішення статутним органом, який виключав з партії, або статутним органом вищестоящої партійної організації.

 6. Вступ до Партії громадян України, членство в Партії яких було припинено, здійснюється в загальному порядку.

Стаття 12. Вступ до Партії

 1. Членство в Партії є індивідуальним і фіксованим. Особа набуває статусу члена Партії з моменту набуття чинності відповідним рішенням уповноваженого керівного органу Партії.

 2. Вступ у члени партії здійснюється шляхом подання громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом партії до будь-якого статутного органу, крім контрольно-ревізійних комісій. Ця заява впродовж місяця здня її подання розглядається відповідним статутним органом, який приймає рішення про прийом (відмову в прийомі) у члени партії. Зазначене рішення, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на Зборах, Конференціях, засіданнях Ради, Політичної Ради Партії та Президії політради Партії, є остаточним.

 3. Член партії після вступу в партію отримує партійний квиток. Реквізити, порядок виготовлення, видачі, зберігання, використання та заміни партійного квитка визначаються відповідним Положенням про членство в Партії, яке затверджується Політичною Радою Партії.

 4. Членство в партії несумісне з діями, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права ісвободи людини, посягання на здоров’я населення, з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоди авторитету партії.

Стаття 13. Права і обов’язки членів Партії

 1. Член Партії має право: 

  • обирати і бути обраними до складу статутних органів партії незалежно від місця перебування на партійному обліку. У разі такого обрання член партії зобов’язаний негайно стати на облік в партійну організацію, статутний орган якої його обрав;

  • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

  • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення; брати участь у голосуванні з усіх питань партійного життя; 

  • брати участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;

  • вільно висловлювати власні погляди на будь-яких партійних заходах;

  • одержувати інформацію про діяльність Партії та її органів, про діяльність структурних підрозділів Партії та їх органів;

  • звертатися з питаннями, пропозиціями, заявами в будь-які органи Партії, та одержувати відповідь по суті свого запиту;

  • вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в партії, до прийняття рішень партії з цих питань;

  • брати участь у діяльності та заходах, що проводяться Партією;

  • оскаржувати рішення та дії керівних органів Партії до вищих керівних органів Партії, у тому числі і до З’їзду Партії;

  • звертатися до контролюючих органів Партії, територіальних, місцевих та первинних організацій Партії за захистом своїх порушених, спірних або невизнаних прав члена Партії;

  • висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів партії;

  • брати участь в масово-політичних заходах, які проводяться партією;

  • пропонувати статутним органам партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;

  • обирати і бути обраним до керівних органів Партії, бути внесеним від Партії до виборчих списків і бути обраним на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів міських, селищних, сільських рад та голів;

  • апелювати до статутних органів партії будь-якого рівня;

  • бути захищеними усім наявним потенціалом партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;

  • вільно виходити з партії, її статутних органів, звільнятися із посад за власною письмовою заявою;

  • за добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену партії рішенням відповідних статутних органів партії оголошується усна подяка, вручаються грамота або письмова подяка партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Президією Політичної ради партії.

  • має інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

 1. Член Партії зобов’язаний:

  • виконувати програмні положення партії та вимоги цього Статуту;

  • сприяти реалізації Програми Партії; брати активну участь у виконанні рішень статутних органів партії;

  • брати участь у діяльності відповідної територіальної, місцевої або первинної партійної організації;

  • брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів, що проводять партія чи окремі партійні організації;

  • у межах своєї компетенції брати участь в організації і проведенні виборчих кампаній, які проводяться Партією або територіальною, місцевою, первинною партійною організацією; сприяти перемозі кандидатів від партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;

  • всебічно сприяти зміцненню авторитету партії, залученню до її лав нових членів;

  • зміцнювати матеріальну основу партії, сплачувати членські внески та підтримувати її матеріально;

  • не вчиняти дій, що дискредитують Партію, членів Партії та керівні органи Партії;

  • за невиконання програмних положень та статутних вимог до члена партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення зпартії. Статутний орган простою більшістю приймає рішення про партійне стягнення. Рішення про виключення з партії приймається статутними органами партійних організацій за місцем обліку члена партії або центральними керівними органами Партії.

Розділ ІV

СТРУКТУРА ПАРТІЇ

Організаційно партія будується за територіальним принципом, відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з урахуванням виборчого законодавства і складається з первинних, місцевих, територіальних партійних організацій та центральних керівних і контрольно-ревізійних органів партії.

Глава 1

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

Стаття 14. Склад Центральних органів Партії

 1. Центральні органи Партії складають керівні органи Партії та контролюючий орган Партії.

 2. Керівними органами Партії є: З’їзд Партії, Політична Рада ПартіїПрезидія політради Партії.

 3. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії.

 4. Контролюючим органом Партії є: Центральна контрольно-ревізійна комісія.

Стаття 15. З’їзд Партії

 1. Вищим керівним органом, що вирішує основні питання партійної діяльності, є З’їзд Партії.

 2. Делегати З’їзду обираються Зборами або конференцією обласних партійних організацій.

 3. Політична Рада Партії (або Президія політради Партії) визначає норму представництва, час і місце проведення, проект порядку денного З’їзду Партії та доводить цю інформацію через Виконавчий апарат Партії до відома територіальних організацій Партії.

 4. З’їзд повноважний приймати рішення за умови участі в ньому більше ніж половини обраних на З’їзд делегатів.

 5. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії, окрім тих випадків, коли З’їзд Партії визначить іншу процедуру, а з окремих питань – не менше 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів, чиї повноваження визнані з’їздом. Форма голосування визначається делегатами з’їзду партії.

 6. Рішення З’їзду Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії, з наступних питань:

  • обрання та відкликання з займаної посади Голови Партії;

  • виключення Голови Партії із членів Партії;

  • затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту Партії і Програми Партії;

  • припинення діяльності Партії;

  • відчуження майна Партії, що становить 50 і більше відсотків майна Партії.

Стаття 16. Порядок скликання З’їзду Партії

 1. Черговий З’їзд Партії скликається Головою Партії, Політичною Радою Партії або Президією політради Партії не рідше, ніж один раз на два роки.

 2. Позачерговий З’їзд Партії скликається за рішенням Голови Партії та/або Президії політради Партії у разі необхідності оперативного вирішення питань діяльності Партії, що виникли в період між черговими З’їздами Партії.

 3. Позачерговий З’їзд Партії також скликає Голова Партії на вимогу 1/3складу Політичної Ради Партії, Президії політради Партії, за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії та відповідним рішенням Президії політради Партії, за вимогою не менше, ніж однієї третьої від загальної кількості територіальних партійних організацій. 

Стаття 17. Повноваження З’їзду Партії

1. З’їзд Партії:

  • обирає Голову Партії; має право за поданням Політичної Ради Партії виключити Голову Партії з членів Партії або відкликати Голову Партії із займаної ним посади за дії, несумісні з цим Статутом та Програмою Партії;

  • за поданням Голови Партії визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності; приймає заяви, звернення та резолюції з питань політичного, державного, культурно-духовного, соціального та суспільного життя України;

  • затверджує Програму Партії та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;

  • затверджує Статут Партії, вносить до нього зміни та доповнення;

  • за поданням Голови Партії визначає кількісний склад Політичної Ради Партії;

  • за поданням Голови Партії обирає Першого заступника та заступників Голови партії;

  • за поданням Голови Партії обирає та відкликає із займаних посад членів Політичної Ради Партії, Президії політради Партії, що обираються безпосередньо З’їздом;

  • обирає та відкликає із займаної посади Голову Центральної контрольно-ревізійної комісії, 

  • за поданням Голови Партії обирає та звільняє членів Центральної контрольно-ревізійної комісії;

  • має право приймати громадян України у члени Партії, має право за поданням Політичної Ради Партії виключити з Партії членів Політичної Ради Партії, Голову Центральної контрольно-ревізійної комісії, інших членів Партії у порядку, передбаченому цим Статутом;

  • приймає рішення про участь у виборчому процесі в Україні у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі висуває кандидатів у народні депутати України та затверджує виборчий список Партії або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими політичними партіями;

  • за поданням Політичної Ради Партії висуває кандидата від Партії на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;

  • за поданням Голови Партії приймає рішення щодо внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання (призначення) на вищі державні посади (керівництва Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, урядових органів, місцевих державних адміністрацій та судів) або делегує це право Політичній Раді Партії та/або Президії політради Партії; 

  • заслуховує звіти Голови Партії, Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії та ухвалює відповідні рішення за результатами їх розгляду;

  • приймає рішення про реорганізацію Партії; 

  • приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії. У разі прийняття такого рішення визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

2. З’їзд Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, а також делегувати частину своїх пов-новажень Голові Партії, Політичній Раді Партії або Президії політради Партії.

Стаття 18. Політична Рада Партії

 1. Центральним керівним органом Партії, що здійснює загальне керівництво Партією у період між З’їздами є Політична рада Партії.

 2. Кількісний склад Політичної Ради Партії визначає З’їзд Партії за поданням Голови Партії.

 3. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник та заступники Голови партії, Керівник Виконавчого апарату Партії, Голови територіальних партійних організацій, або особи, які виконують обов’язки голів територіальних партійних організацій, а також члени Партії, які за поданням Голови Партії обираються безпосередньо З’їздом Партії.

 4. Повноваження Політичної ради Партії припиняються з моменту обрання Політичної ради Партії у новому складі.

 5. Політична рада Партії працює у формі засідань.

 6. Політична Рада Партії приймає рішення на своїх засіданнях або шляхом опитування її членів. З метою прийняття оперативних рішень засідання можуть проводитися в режимі он-лайн конференції. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії або за його дорученням одним із його заступників не рідше, ніж один раз на шість місяців. Політична рада Партії повноважна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше ніж половини членів Політичної ради Партії.

 7. Рішення Політичної Ради Партії є правомочним, якщо за нього проголосувала більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Партії.

 8. Головує на засіданні Політичної ради Партії Голова Партії або за його дорученням один із його заступників.

 9. Рішення Політичної ради Партії є обов’язковими для виконання територіальними, місцевими партійними організаціями, їх органами та членами Партії.

Стаття 19. Повноваження Політичної Ради Партії

 1. Політична Рада Партії у межах своїх повноважень:

  • забезпечує реалізацію цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення;

  • організовує виконання рішень З’їздів Партії;

  • координує та спрямовує роботу територіальних організацій партії;

  • визначає завдання Партії на поточний період;

  • подає на затвердження З’їзду Партії пропозиції щодо висування кандидатів у народні депутати України, щодо висування кандидата на пост Президента України, подає З’їзду Партії пропозиції щодо підтримки кандидата на пост Президента України;

  • визначає порядок та процедуру висування територіальними та місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, здійснює контроль за процесом висування відповідними територіальними та місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів;

  • визначає порядок та процедуру затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів;

  • має право приймати рішення про внесення пропозиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;

  • має право приймати рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;

  • має право приймати рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;

  • обговорює та надає Голові Партії пропозиції щодо концепції формування виборчих списків для участі Партії у виборах до Верховної Ради України та місцевих рад;

  • готує пропозиції щодо участі партії у виборчих блоках, коаліціях зіншими партіями;

  • заслуховує звіти Президії політради Партії, статутних органів територіальних партійних організацій;

  • приймає рішення про скликання З’їзду Партії, затверджує норми представництва на ньому від територіальних організацій, забезпечує його підготовку і проведення;

  • звертається до З’їзду Партії з поданням про виключення Голови Партії, членів Політичної Ради та Президії політради Партії із членів Партії, або відкликання вказаних осіб із займаних ними посад;

  • організовує наукове забезпечення діяльності Партії;

  • затверджує відповідні інструкції, положення та інші документи, що регламентують діяльність відповідних центральних органів Партії.

  • затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійної символіки;

  • затверджує порядок проведення партійних дискусій;

  • здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, виконує інші функції для забезпечення діяльності Партії, крім тих, що належать до виключної компетенції З’їзду Партії;

 1. Політична Рада Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії та Голови Партії. Політична Рада Партії може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії.

Стаття 20. Президія політради Партії

 1. У період між засіданнями Політичної Ради Партії діяльністю Партії керує Президія політради Партії у межах повноважень, визначених цим Статутом.

 2. Президію політради Партії очолює Голова Партії за посадою. У разі тимчасової відсутності Голови Партії повноваження щодо головування на засіданнях Президії політради Партії може бути передано будь-якому члену Президії політради Партії за рішенням Голови Партії.

 3. Кількісний склад Президії політради Партії визначає З’їзд Партії за поданням Голови Партії.

 4. До складу Президії політради Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник та заступники Голови партії, Керівник Виконавчого апарату Партії, а також члени Президії політради Партії, які за поданням Голови Партії обираються безпосередньо З’їздом Партії.

Стаття 21. Повноваження Президії політради Партії

1. Президія політради Партії у межах своїх повноважень:

  • організовує виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії;

  • у період між З’їздами Партії та засіданнями Політичної Ради Партії визначає напрямки діяльності Партії координує і спрямовує діяльність територіальних та місцевих партійних організацій, надає їм організаційно- методичну допомогу;

  • приймає у члени Партії у порядку, визначеному цим Статутом, відповідними положеннями та чинним законодавством України;

  • розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат партії;

  • виключає з Партії за дії, несумісні з цим Статутом та програмними документами Партії, будь-якого члена Партії, окрім Голови Партії, членів Політичної Ради Партії, членів Президії політради Партії, Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії, у порядку та на умовах, визначених цим Статутом;

  • організовує підготовку й проведення засідань Політичної Ради партії;

  • створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;

  • засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації партії, за поданням Голови Партії затверджує й звільняє з посади їхніх керівників;

  • розпоряджається коштами та майном партії й надає право підпису фінансових документів;

  • за поданням Голови Партії приймає рішення про участь Партії у місцевих виборах (виборах до органів місцевого самоврядування в Україні) та дає згоду територіальним та місцевим організаціям Партії на участь у місцевих виборах на відповідній території; а також забезпечує участь партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумів;

  • затверджує та звільняє голів територіальних партійних організацій;

  • призначає та звільняє виконуючого обов’язки Голови територіальної партійної організації до моменту обрання нового голови територіальної партійної організації. Виконуючому обов’язки надаються всі права й обов’язки Голови територіальної партійної організації; 

  • має право скликати чергові та позачергові З’їзди Партії. Встановлює норму представництва територіальних партійних організацій на день прийняття рішення про скликання З’їзду Партії для обрання делегатів З’їзду Партії;

  • погоджує проведення чергових та позачергових конференцій територіальних та місцевих партійних організацій; погоджує порядок денний Конференцій (Зборів) територіальних та місцевих партійних організацій;

  • має право скликати Конференції (Збори) територіальних партійних організацій, визначати їхній порядок підготовки і проведення;

  • приймає рішення про утворення територіальних, місцевих партійних організацій, затверджує рішення установчих конференцій територіальних партійних організацій, установчих зборів про створення місцевих та первинних партійних організацій, координує їх роботу; визначає порядок обліку членів партії, приймає рішення про переоблік членів партії та окремих партійних організацій, визначає порядок проведення такого переобліку;

  • продовжує повноваження Голів та статутних органів територіальних партійних організацій до прийняття рішення щодо обрання Голів та статутних органів партійних організацій;

  • заслуховує звіти керівників територіальних партійних організацій;

  • приймає рішення про припинення або зупинення діяльності статутних органів територіальних та місцевих партійних організацій; 

  • приймає рішення про припинення діяльності (розпуск) територіальних та місцевих партійних організацій на підставі відповідного рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії;

  • зупиняє дію будь-якого рішення конференцій територіальних партійних організацій, рішень Зборів місцевих та первинних партійних організацій та звертається до З’їзду Партії із поданням про зміну або скасування відповідного рішення;

  • у разі припинення (або зупинення) діяльності Ради територіальної партійної організації утворює робочу групу з наданням їй повноважень Ради цієї організації та призначає керівника робочої групи, який виконує обов’язки Голови партійної організації до обрання нового Голови партійної організації;

  • погоджує до складу Ради територіальної партійної організації на вакантні місця нових членів, виводить тих членів зі складу Ради, які не беруть активної участі в роботі або втратили зв’язок із партією;

  • розглядає заяви, скарги та апеляції членів партії, первинних і терто-ріальних партійних організацій;

  • здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції З’їзду Партії та Політичної Ради Партії.

2. Президія політради Партії може приймати до розгляду та вирішувати будь-яке інше питання, що стосується діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції З’їзду Партії, Голови Партії або Політичної Ради Партії. Президія політради Партії може делегувати Виконавчому апарату Партії свої повноваження у частині забезпечення виконання рішень керівних органів Партії.

3. Президія політради Партії вирішує питання, віднесені до його компетенції, на засіданнях Президії політради Партії, що скликаються Головою Партії. Засідання Президії політради Партії є правомочними, якщо у них беруть участь не менше половини членів Президії політради Партії.

4. Рішення Президії політради Партії є правомочним, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина присутніх на засіданні членів Президії політради Партії.

Стаття 22. Голова Партії

 1. Голова Партії є вищою посадовою особою Партії, що визначає політичний курс Партії та здійснює загальне керівництво Партією.

 2. Голова Партії обирається З’їздом Партії відкритим голосуванням більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії.

 3. Голова Партії за посадою входить до Політичної Ради Партії та Президії політради Партії та очолює їх.

Стаття 23. Повноваження Голови Партії

1. Голова Партії у межах своїх повноважень:

  • організовує та спрямовує діяльність партії, її керівних органів і посадових осіб на виконання статутних, програмних завдань та рішень з’їздів партії;

  • вивчає, аналізує та оцінює, спільно з керівними органами Партії, політичну ситуацію в країні, керує підготовкою стратегії й тактики діяльності Партії, визначає політичний курс Партії;

  • за участю Політичної Ради Партії та Президії політради Партії готує івиносить на розгляд З’їзду Партії Програму Партії інші програмні документи Партії, приймає політичні рішення;

  • представляє Партію у відносинах з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими політичними партіями, об’єднаннями громадян та іншими суб’єктами громадянського суспільства;

  • робить заяви та звернення від імені Партії;

  • звертається до Політичної Ради Партії з поданням щодо визначення порядку формування більшості чи переходу в опозицію народних депутатів, що представляють Партію у Верховній Раді України;

  • приймає рішення щодо проведення загальнопартійних дискусій за власною ініціативою, ініціативою Політичної Ради Партії, Президії політради Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії та/або за пропозицією не менше, ніж однієї третини від кількості територіальних організацій Партії з метою врегулювання спірних питань партійної політики та її основних напрямків;

  • відкриває та закриває партійні дискусії, приймає рішення за їх результатами;

  • має право вносити подання (пропозиції) для розгляду на З’їздах Партії;

  • головує на З’їздах Партії, підписує рішення З’їздів Партії;

  • вносить до З’їзду Партії подання щодо кандидатур на посади членів Політичної Ради Партії та членів Президії політради Партії, а також подання щодо відкликання вказаних осіб з займаних ними посад, організовує і спрямовує роботу Політичної ради Партії та Президії політради Партії, скликає і веде їх засідання;

  • вносить до З’їзду Партії подання щодо кількісного та персонального складу Центральної контрольно-ревізійної комісії;

  • вносить до З’їзду Партії подання щодо кандидатури на посаду Першого заступника та заступників Голови Партії;

  • видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами Президії політради Партії;

  • виносить на розгляд З’їзду Партії пропозиції щодо утворення блоків зіншими політичними партіями;

  • скликає чергові та позачергові З’їзди Партії;

  • реалізує рішення керівних органів Партії, а також територіальних, місцевих партійних організацій у визначених цим Статутом випадках;

  • зупиняє дію будь-яких рішень керівних органів Партії, окрім рішень щодо скликання З’їзду Партії, прийнятих на вимогу більше третини територіальних партійних організацій, та рішень З’їзду Партії;

  • зупиняє повноваження будь-якого з членів Політичної Ради Партії, Президії політради Партії з наступним зверненням до З’їзду Партії стосовно відкликання його з займаної посади;

  • вносить до Президії політради Партії подання про утворення, ліквідацію та розпуск територіальних, місцевих партійних організацій;

  • вносить до Політичного Ради Партії подання про виключення з Партії її членів за дії, несумісні з цим Статутом або Програмою Партії;

  • видає Головам територіальних партійних організацій довіреності на здійснення ними повноважень, передбачених цим Статутом;

  • відповідає за роботу центральних друкованих органів партії;

  • створює Виконавчий апарат Партії, призначає та звільняє Керівника Виконавчого апарату Партії, здійснює контроль за роботою Виконавчого апарату партії;

  • у разі неможливості Першим заступником Голови Партії виконувати свої обов’язки призначає тимчасово виконуючого обов’язки із складу заступників Голови Партії;

  • у разі неможливості Керівником Виконавчого апарату партії виконувати свої обов’язки призначає тимчасово виконуючого обов’язки Керівника Виконавчого апарату партії;

  • за поданням керівника Виконавчого апарату партії затверджує Положення, штатний розпис Виконавчого апарату партії, погоджує призначення заступників керівника Виконавчого апарату партії та керівників його підрозділів; 

  • для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження;

  • у своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом партії.

2. Голова Партії може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії, окрім питань, вирішення яких віднесено до повноважень З’їзду Партії. Голова Партії може делегувати повноваження щодо розпорядження майном та коштами Партії, права підпису фінансових та розпорядчих документів Партії, укладення договорів та вчинення інших правових дій, необхідних і пов’язаних здіяльністю Партії, одному з членів Президії політради Партії на підставі відповідного рішення Президії політради Партії.

3. Рішення Голови Партії викладаються письмово у формі розпоряджень, наказів, подань, доручень тощо та набувають чинності з моменту їх підписання.

Стаття 23. Перший заступник Голови партії

 1. Перший заступник Голови партії обирається та звільняється зі своєї посади.

 2. З’їздом Партії за пропозицією Голови Партії. У межах своїх повноважень:

  • представляє партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та об’єднаннями;

  • у разі неможливості Головою Партії виконувати свої обов’язки або усунення від них за власним бажанням виконує обов’язки Голови Партії до скликання позачергового З’їзду Партії;

  • виконує інші обов’язки за дорученням Голови Партії.

Стаття 24. Заступники Голови Партії

 1. Обираються та звільняються зі своєї посади З’їздом Партії за пропозицією Голови Партії.

 2. У межах своїх повноважень:

  • представляють партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями та об’єднаннями;

  • виконують інші обов’язки згідно із розподілом обов’язків, затвердженим Головою Партії або за дорученням Голови Партії.

Стаття 25. Керівник Виконавчого апарату партії

 1. Обирається та звільняється зі своєї посади Головою Партії.

 2. За посадою входить до складу Політичної Ради Партії та Президії політради Партії.

 3. У межах своїх повноважень:

  • здійснює керівництво Виконавчим апаратом партії;

  • координує питання, пов’язані з організацією та контролем виконання рішень з’їздів, Політичної Ради Партії та Президії політради Партії;

  • відповідає за роботу місцевих партійних організацій, координує їх діяльність;

  • вносить пропозиції Голові Партії, Президії політради Партії стосовно кадрів територіальних партійних організацій, кандидатів в народні депутати України від партії та інших категорій кадрів і резерву на них;

  • безпосередньо організовує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії та Президії політради Партії;

  • за дорученням Голови Партії бере участь у переговорах з іншими партіями, органами влади, громадськими організаціями;

  • для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження;

  • у разі неможливості Головою Партії та Першим заступником Голови Партії виконувати свої обов’язки, або усунення від них за власним бажанням, виконує їхні обов’язки до скликання позачергового З’їзду Партії

  • розпоряджається майном та коштами Партії, укладає договори, а також вчиняє інші правові дії (у тому числі, видає довіреності), необхідні чи пов’язані з діяльністю Партії;

  • підписує фінансові, розпорядчі та інші документи Партії (звітність Партії), відкриває рахунки у банківських установах та розпоряджається ними.

Стаття 26. Виконавчий комітет Партії

До компетенції Виконавчого комітету Партії відноситься:

  • розробка плану діяльності Партії;

  • підготовка З’їзду Партії, засідань Політичної ради Партії та Президії політради Партії;

  • організація виконання рішень З’їзду, Політичної ради Партії та Президії політради Партії;

  • подання пропозицій Політичній раді Партії про утворення та ліквідацію територіальних та місцевих партійних організацій;

  • подання пропозицій Політичній раді Партії подань про дострокове припинення повноважень Голови та/або Рада територіальних та місцевих партійних організацій;

  • організація діяльності Партії, її територіальних та місцевих партійних організацій, у тому числі під час виборів;

  • організація підготовки кадрів Партії;

  • ведення обліку членів Партії;

  • ведення обліку майна та коштів Партії, її територіальних та місцевих партійних організацій;

  • моніторинг діяльності територіальних та місцевих партійних організацій, координація роботи виконавчих комітетів територіальних та місцевих партійних організацій;

  • забезпечення процесу висування кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, висування відповідними територіальними та місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів;

  • виконання інших функцій, визначених цим Статутом, рішеннями З’їзду, Політичної ради Партії та Президії політради Партії, Голови Партії.

Стаття 27. Центральна контрольно-ревізійна комісія

 1. Контролюючим органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія, що діє на підставі Положення про неї, що затверджується Політичною Радою Партії. 

 2. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається З’їздом Партії, підконтрольна та підзвітна йому. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії присутніх на засіданні.

 3. Центральна контрольно-ревізійна комісія:

  • обирає та звільняє із свого складу Першого заступника і заступника Голови комісії;

  • контролює дотримання Програми та Статуту партії, фінансової дисципліни статутними органами та посадовими особами партії, крім З’їзду Партії, та виконання ними партійних рішень;

  • контролює прозорість формування та використання фондів Партії, здійснює ревізію фінансової діяльності партії та збереження партійної власності впартійних організаціях;

  • розглядає заяви, скарги й апеляції членів партії, статутних органів територіальних та місцевих партійних організацій, приймає щодо них відпо-відні рішення; вносить пропозиції з цього приводу Голові Партії, Політичній Раді Партії, Президії політради Партії та Виконавчому апарату Партії;

  • розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них керівним органам Партії;

  • здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій територіальних та місцевих партійних організацій та надає їм методичну допомогу;

  • в межах, визначених чинним законодавством України, проводить перевірки щодо відповідності дій посадових осіб керівних органів Партії та її територіальних організацій, депутатів рад всіх рівнів, обраних за списками Партії, та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, обраних (призначених) за ініціативою Партії, цьому Статуту, програмним документам та рішенням керівних органів Партії; скасовує рішення територіальних та місцевих партійних організацій та їх статутних органів, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству, Програмі та Статуту партії;

  • виявляє та своєчасно реагує на факти порушення партійної дисципліни; перевіряє факти недотримання партійної дисципліни членами Партії, посадовими особами керівних органів Партії та її територіальних та місцевих партійних організацій, депутатами всіх рівнів та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, обраними (призначеними) за списками Партії; готує висновки, подання та пропозиції Голові Партії з цих питань;

  • аналізує публічні заяви та виступи, дії та голосування депутатів Верховної Ради України, представників центральних органів державної виконавчої влади, які рекомендовані Партією, на предмет їх відповідності цьому Статуту, програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії; готує висновки та пропозиції Голові Партії з цих питань;

  • здійснює контроль за відповідністю рішень органів Партії, територіальних, місцевих, первинних партійних організацій цьому Статуту та програмним документам Партії;

  • протидіє політичній корупції;

  • поновлює в партії та на посадах осіб, рішення щодо яких були прийняті територіальними та місцевими партійними організаціями безпідставно або зпорушенням статутних вимог;

  • готує для З’їзду Партії, Голови Партії, Політичної Ради Партії, Президії політради Партії та Виконавчому апарату Партії висновки за результатами попереднього розгляду скарг на рішення керівних органів Партії щодо членів Партії, територіальних, місцевих та первинних партійних організацій;

  • бере участь у засіданнях будь-яких органів Партії, територіальних, місцевих та первинних партійних організацій;

  • для виконання власних повноважень може залучати третіх осіб (фахівців у галузі права, бухгалтерського та податкового обліку тощо) на підставі окремих правових актів;

  • звітує перед З’їздом Партії та Головою Партії про результати своєї діяльності.

 1. Центральну контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, який обирається З’їздом Партії.

 2. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії може бути відкликаний З’їздом Партії з посади за поданням Голови Партії. 

 3. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії у межах своїх повноважень:

  • очолює та здійснює поточне керівництво діяльністю Центральної контрольно-ревізійної комісії, реалізовує всі повноваження вказаного органу;

  • бере участь у засіданнях Політичного Ради Партії з правом дорадчого голосу;

  • скликає та організовує засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії, головує на них;

  • вимагає і має право отримувати будь-які документи у органів Партії, територіальних, місцевих та первинних партійних організацій, що стосуються діяльності Партії;

  • вимагає пояснення від посадових осіб органів Партії (окрім Голови Партії), територіальних, місцевих, первинних партійних організацій та членів Партії стосовно обставин діяльності Партії;

  • у межах статутних повноважень підписує документи з питань, що належать до компетенції Центральної контрольно-ревізійної комісії та є обов’язковими для виконання всіма органами Партії та її членами;

  • визначає персональний склад контрольно-ревізійних комісій (ревізорів) територіальних та місцевих організацій;

  • координує роботу контрольно-ревізійних комісій територіальних тамісцевих партійних організацій.

Стаття 28. Строк повноважень членів Центральних органів Партії

 1. Голова Партії обирається безстроково, але може бути відкликаний ззайманої ним посади З’їздом Партії у порядку, визначеному цим Статутом.

 2. Строк повноважень членів Центральних органів Партії, які за цим Статутом обираються на посади З’їздом Партії (за винятком Голови Партії), становить п’ять років з моменту їх обрання. Строк повноважень кожної такої особи закінчується з моменту обрання на її посаду іншої особи.

 3. Строк повноважень інших членів Центральних органів Партії визначається цим Статутом.

Глава 2

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 29. Система територіальних партійних організацій

 1. Територіальними партійними організаціями є обласні та прирівняні до них (Кримська республіканська, Київська, Севастопольська міські) партійні організації. 

 2. Територіальні партійні організації складаються з районних, районних умістах та міських, міст обласного значення партійних організацій.

Стаття 30. Порядок створення територіальних партійних організацій

 1. Територіальні партійні організації створюються на установчих конференціях на підставі відповідного рішення Президії політради Партії.

 2. Рішення установчих конференцій про створення територіальних партійних організацій набувають чинності після затвердження їх Президією політради Партії.

 3. Створені та зареєстровані у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, територіальні партійні організації не мають статусу юридичної особи. Правовий статус територіальної партійної організації визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

 4. За рішенням Президії політради Партії територіальні партійні організації можуть отримати печатку та штамп зі своїм найменуванням та відкрити поточний або інший рахунок.

Стаття 31. Повноваження територіальних організацій Партії

Територіальні партійні організації у межах своїх повноважень:

  • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень Центральних керівних органів Партії та керівних органів територіальних партійних організацій;

  • координують діяльність місцевих партійних організацій, що входять до їх складу;

  • виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;

  • за попередньою згодою Політичної Ради Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками;

  • співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

  • у порядку, визначеному Політичною Радою Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;

  • за попередньою згодою Політичної Ради Партії висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  • мають право ініціювати розгляд нагальних проблем своєї роботи й діяльності Партії в цілому перед вищестоящими статутними органами Партії;

  • для забезпечення організаційно-партійної та ідеологічної роботи за погодженням з Президією політради Партії можуть утворювати виконавчий апарат із штатних працівників, в тому числі на громадських засадах;

  • можуть створювати, відповідно до діючого законодавства, партійні організації (групи) у фракціях виборних органів місцевого самоврядування відповідного рівня і координувати їхню діяльність;

  • звітують про свою роботу вищестоящим статутним органам партії;

  • здійснюють інші повноваження, визначені цим Статутом.

Стаття 32. Органи територіальної партійної організації

 1. Територіальні партійні організації утворюють керівні органи та контролюючий орган територіальної партійної організації.

 2. Керівними органами територіальної партійної організації є: Конфе-ренція, Рада територіальної партійної організації, Голова територіальної партійної організації.

 3. Контролюючим органом територіальної партійної організації єКонтрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації.

 4. Керівні органи територіальної партійної організації та контролюючий орган територіальної партійної організації діють в межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями Центральних керівних органів Партії.

Стаття 33. Конференція територіальної партійної організації

 1. Конференція територіальної партійної організації є вищим керівним органом територіальної партійної організації.

 2. Чергова Конференція територіальної партійної організації скликається Рада територіальної партійної організації не рідше, ніж один раз на один календарний рік.

 3. Позачергові Конференції територіальної партійної організації можуть бути скликані за вимогою Президії політради Партії, Ради територіальної партійної організації та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості місцевих партійних організацій, що входять до складу територіальної партійної організації.

 4. Позачергові Конференції територіальної партійної організації можуть відбуватися виключно за наявності попереднього погодження Президії політради Партії. Порядок денний таких конференцій визначається Радою територіальної партійної організації за погодженням із Президією політради Партії.

 5. Про час і місце проведення Конференції територіальної партійної організації, орган, що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до її проведення.

 6. Норму представництва на конференції територіальної партійної організації встановлює орган, що її скликає.

 7. Чергові та позачергові конференції територіальної партійної організації єправомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина делегатів, обраних від районних, районних у містах, міських партійних організацій.

 8. Делегати конференції обираються зборами місцевих партійних організацій. 

 9. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у конференції територіальної партійної організації.

Стаття 34. Повноваження конференції територіальної партійної організації

Конференція територіальної партійної організації:

  • обирає та звільняє Голову територіальної партійної організації;

  • за поданням Голови територіальної партійної організації визначає кількісний та обирає персональний склад Ради територіальної партійної організації. 

  • обирає заступників Голови територіальної партійної організації за поданням Голови територіальної партійної організації;

  • обирає членів Контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації;

  • заслуховує та затверджує звіти Ради, Контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації та Голови територіальної партійної організації, приймає відповідні рішення з цих питань;

  • згідно зі встановленими Центральними керівними органами Партії нормами представництва від територіальних партійних організацій, обирає делегатів від відповідної територіальної партійної організації на З’їзд Партії;

  • за попереднім погодженням із Політичною Радою Партії, у разі виборів до органів місцевого самоврядування, затверджує кандидата (список кандидатів) від Партії для їх участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймає рішення про утворення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій;

  • вносить подання до Політичної Ради Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;

  • приймає рішення, у разі необхідності, про продовження повноважень делегатів і проведення конференції в декілька етапів;

  • висуває кандидатів у депутати до місцевих рад всіх рівнів і на посади сільських, селищних, міських голів;

  • через обраних депутатів рекомендує кандидатури на посади голів обласної та районних рад;

  • приймає рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому чинним законодавством України порядку;

  • приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому чинним законодавством України порядку;

  • приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;

  • розглядає заяви про вступ у партію, персональні справи членів партії;

  • вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації.

Стаття 35. Рада територіальної партійної організації

 1. У період між конференціями діяльністю територіальної партійної організації керує Рада територіальної партійної організації у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.

 2. Кількісний склад Ради територіальної партійної організації визначається Конференцією територіальної партійної організації у порядку, визначеному цим Статутом.

 3. Персональний склад Ради територіальної партійної організації оби-рається Конференцією територіальної партійної організації за поданням Голови територіальної партійної організації.

 4. До складу Ради територіальної партійної організації за посадою входять Голова та заступники голови територіальної партійної організації, Голови місцевих організацій та члени Ради, обрані безпосередньо Конференцією територіальної партійної організації.

 5. Строк повноважень членів Ради територіальної партійної організації становить три роки.

 6. Повноваження Ради територіальної партійної організації або окре- мого(-их) члена(-ів) Ради територіальної партійної організації можуть бути достроково припинені за рішенням Президії політради Партії.

 7. Рішення Ради територіальної партійної організації приймаються на її засіданнях, які скликаються Головою територіальної партійної організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. 

 8. Засідання Ради територіальної партійної організації є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради територіальної партійної організації.

Стаття 36. Повноваження Ради територіальної партійної організації

Рада територіальної партійної організації у межах своїх повноважень:

  • спрямовує та координує діяльність відповідної територіальної партійної організації;

  • забезпечує виконання партійних рішень;

  • за попередньою згодою Президії політради Партії скликає Конференцію територіальної партійної організації та визначає норми представництва на конференціях для тих місцевих партійних організацій, які входять до складу відповідної територіальної партійної організації;

  • скликає конференції (збори) місцевих партійних організацій, що входять до складу територіальної партійної організації;

  • має право скликати збори первинної партійної організації;

  • приймає рішення щодо створення, легітимізації та припинення діяльності місцевих та первинних партійних організацій, які входять до складу відповідної територіальної партійної організації;

  • створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи територіальної партійної організації, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;

  • висуває представників відповідної територіальної партійної організації партії до складу виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій із проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;

  • організовує і проводить передвиборну агітацію, відповідає за результати виборів на території партійної організації;

  • затверджує Голів первинних та місцевих партійних організацій;

  • розглядає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії; приймає рішення з цих питань, має право виключати зПартії членів Партії, які перебувають на обліку в територіальній партійній організації, первинних та місцевих партійних організаціях;

  • приймає рішення про внесення подання до Політичної Ради Партії про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;

  • приймає рішення про внесення подання до Політичної Ради Партії, Президії політради Партії про зміну або скасування рішень Голови територіальної партійної організації, а також рішень керівних органів місцевих партійних організацій, які входять до складу відповідної територіальної партійної організації;

  • у межах та в порядку, визначених Президією політради Партії, розпоряджається коштами та майном територіальної партійної організації;

  • звітує перед Центральними керівними органами Партії та членами територіальної партійної організації про результати своєї діяльності;

  • за поданням Голови територіальної партійної організації розглядає питання щодо скасування чи зміни будь-якого рішення Ради місцевої партійної організації, Голови місцевої, первинної партійної організацій;

  • проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці;

  • є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше половини чинних на момент засідання Рада його членів, а рішення приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Рада;

  • скликається його Головою або на вимогу більшості членів Рада;

  • розглядає заяви, скарги і апеляції членів партії, первинних партійних організацій та територіальних організацій нижчого рівня;

  • розглядає і затверджує статистичний звіт про структуру, кількісний та якісний склад своєї територіальної партійної організації;

  • розглядає, затверджує й організовує виконання кошторису та використання майна відповідної територіальної партійної організації;

  • скасовує рішення статутних органів відповідної територіальної партійної організації, а також статутних органів партійних організацій нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії;

  • має право за погодженням з Президією політради Партії проводити переоблік членів партії, що перебувають на обліку в територіальній партійній організації;

  • вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації умежах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії. 

Стаття 37. Голова територіальної партійної організації

 1. Голова територіальної партійної організації Партії обирається Конференцією і приступає до виконання своїх обов’язків після затвердження Президією політради Партії. У разі не затвердження Президією політради Партії на посаді Голови територіальної партійної організації така особа вважається не обраною.

 2. Голова територіальної партійної організації Партії керує діяльністю територіальної партійної організації у період між конференціями територіальної партійної організації та засіданнями Рада територіальної партійної організації.

 3. Голова територіальної партійної організації входить до складу Рада територіальної партійної організації за посадою та головує на її засіданнях.

 4. Строк повноважень Голови територіальної партійної організації становить три роки.

Стаття 38. Повноваження Голови територіальної партійної організації

Голова територіальної організації Партії у межах своїх повноважень:

  • очолює і відповідає за роботу територіальної партійної організації, здійснює поточне керівництво діяльністю територіальної партійної організації;

  • входить до складу Ради, скликає й веде його засідання, а в разі необхідності доручає це ведення заступнику або члену Ради територіальної партійної організації; 

  • здійснює оперативне керівництво місцевими партійними організаціями, що входять до складу відповідної територіальної партійної організації, координує їх діяльність;

  • здійснює загальне керівництво робочими органами територіальної партійної організації;

  • несе відповідальність і звітує перед Центральними керівними органами Партії та територіальною партійною організацією про свою діяльність;

  • представляє територіальну партійну організацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

  • робить заяви від імені територіальної партійної організації та від імені Ради територіальної партійної організації;

  • несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності партійної організації;

  • відповідає за виконання рішень Партії, вищестоящих партійних організацій і своєї власної, виконання кошторису партійної організації та використання її майна;

  • з метою забезпечення діяльності керівних органів територіальної партійної організації створює виконавчий апарат територіальної партійної організації;

  • представляє партійну організацію у відносинах з відповідними органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, політичними партіями та громадськими організаціями.

  • зупиняє дію будь-якого рішення Ради місцевої партійної організації, атакож будь-яке рішення Голови місцевої, первинної партійної організацій та, не пізніше десяти днів з моменту прийняття відповідного рішення, звертається до Ради територіальної партійної організації з поданням щодо зміни або скасування відповідного рішення;

  • призначає та звільняє Керівника виконавчого апарату територіальної партійної організації;

  • вирішує інші питання діяльності територіальної партійної організації умежах повноважень, визначених цим Статутом, та інших повноважень, наданих йому відповідно до цього Статуту;

Стаття 39. Виконавчий апарат територіальної партійної організації

 1. З метою забезпечення діяльності керівних органів територіальної партійної організації у складі такої організації за рішенням Ради територіальної партійної організації створюється виконавчий апарат територіальної партійної організації. 

 2. Виконавчий апарат територіальної партійної організації діє на підставі Положення про виконавчий апарат територіальної партійної організації, яке затверджується Президією політради Партії.

 3. Діяльністю виконавчого апарату керує Керівник виконавчого апарату територіальної партійної організації, який призначається за рішенням Голови територіальної партійної організації.

 4. до компетенції виконавчого комітету обласної партійної організації відноситься:

  • ведення обліку членів Партії у межах територіальної партійної організації;

  • ведення обліку майна та коштів територіальної партійної організації;

  • надання Раді територіальної партійної організації заяви про вступ та пропозиції щодо виключення з Партії членів Партії;

  • надання Раді територіальної партійної організації пропозицій про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;

  • моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, що входять до складу територіальної партійної організації;

  • координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій, що входять до складу територіальної партійної організації;

Стаття 40. Контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації

 1. З метою контролю за діяльністю органів територіальної партійної організації у складі територіальної партійної організації створюється Контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації. 

 2. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Центральною контроль-ревізійною комісією Партії.

 3. Кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії затверджується та обирається Конференцією територіальної партійної організації строком на три роки.

 4. Контрольно-ревізійна комісія територіальної партійної організації зі свого складу обирає Голову Контрольно-ревізійної комісії територіальної партійної організації.

Глава 3

МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 41. Система місцевих партійних організацій

Місцевими партійними організаціями є районні, районні у містах та міські, міст обласного значення партійні організації Партії.

Стаття 42. Порядок створення місцевих партійних організацій

 1. Місцеві партійні організації створюються на установчих зборах за рішенням Президії політради Партії, прийнятим на підставі відповідного подання територіальної партійної організації.

 2. Рішення установчих зборів про створення місцевих партійних організацій набувають чинності після затвердження їх Президією політради Партії.

 3. Створені та зареєстровані у визначеному цим Статутом порядку місцеві партійні організації не мають статусу юридичної особи. Місцеві партійні організації діють на підставі цього Статуту та рішень керівних органів Партії.

Стаття 43. Повноваження місцевої партійної організацій

Місцеві партійні організації у межах своїх повноважень:

  • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальної партійної організації, до складу яких входить відповідна місцева партійна організація, та керівних органів цієї місцевої партійної організації;

  • координують роботу первинних партійних організацій, що входять до їх складу;

  • виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;

  • за попередньою згодою Політичною Радою Партії співпрацюють із іншими політичними партіями, їх блоками, громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

  • у порядку, визначеному територіальною партійною організацією та погодженому Президією політради Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;

  • висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за попередньою згодою Рада територіальної партійної організації та Політичною Радою Партії, Президією політради Партії;

  • можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 44. Органи місцевої партійної організації

 1. Місцеві партійні організації утворюють керівні органи.

 2. Керівними органами місцевої партійної організації є: Конференція (Збори), Рада місцевої партійної організації, Голова місцевої партійної організації.

 3. Керівні органи місцевої партійної організації діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 45. Конференція (Збори) місцевої партійної організації

 1. Конференція (Збори) місцевої партійної організації є вищим керівним органом місцевої партійної організації.

 2. Чергова Конференція (Збори) місцевої партійної організації скли-каються Радою місцевої партійної організації не рідше, ніж один раз на один календарний рік.

 3. Позачергова Конференція (Збори) місцевої партійної організації можуть бути скликані за вимогою Президії політради Партії, Радою територіальної партійної організації, Радою місцевої партійної організації та/або не менше, ніж однієї третьої від кількості первинних партійних організацій, що входять до складу місцевої партійної організації.

 4. Норму представництва на Конференцію (Збори) місцевої партійної організації встановлює орган, що її скликає.

 5. Чергова та позачергова Конференція (Збори) місцевої партійної організації є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина делегатів (половина загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку в місцевій організації), обраних від первинних партійних організацій.

 6. Делегати конференції обираються зборами первинних партійних організацій. 

 7. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у Конференції місцевої партійної організації.

Стаття 46. Повноваження Конференції (Зборів) місцевої партійної організації

Конференція (Збори) місцевої партійної організації:

  • за поданням Голови територіальної партійної організації, обирають Голову місцевої партійної організації;

  • визначає кількісний та обирає персональний склад Рада місцевої партійної організації;

  • обирає заступників Голови місцевої партійної організації за поданням Голови місцевої партійної організації;

  • визначає кількісний та обирає персональний склад Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

  • заслуховують та затверджують звіти Ради, Голови місцевої партійної організації та Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

  • згідно зі встановленими Радою територіальної партійної організації нормами представництва місцевої партійної організації, обирають делегатів від відповідної місцевої партійної організації на Конференцію територіальної партійної організації;

  • за попереднім погодженням з Радою територіальної партійної організації, затвердженим Політичною Радою Партії, у разі виборів до органів місцевого самоврядування затверджують кандидата (список кандидатів) від Партії для їхньої участі у виборах за відповідним виборчим округом або приймають рішення про створення виборчого блоку з іншими місцевими організаціями політичних партій;

  • вирішують інші найважливіші питання діяльності місцевої партійної організації.

Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів (учасників), зареєстрованих для участі у Конференції (Зборах) місцевої партійної організації.

Стаття 47. Рада місцевої партійної організації

 1. У період між Конференціями (Зборами) місцевої партійної організації діяльністю місцевої партійної організації керує Рада місцевої партійної організації у межах повноважень та у порядку, визначених цим Статутом.

 2. Кількісний склад Ради місцевої партійної організації встановлюється Конференцією (Зборами) місцевої партійної організації.

 3. Персональний склад Ради місцевої партійної організації обирається Конференцією (Зборами) місцевої партійної організації.

 4. До складу Ради місцевої партійної організації за посадою входять Голова, заступники голови місцевої партійної організації, Голови первинних організацій, що входять до складу місцевої партійної організації;

 5. Строк повноважень членів Ради місцевої партійної організації становить три роки.

 6. Повноваження Ради місцевої партійної організації або окремого(-их) члена(-ів) Ради місцевої партійної організації можуть бути достроково припинені за рішенням Президії політради Партії.

 7. Рішення Ради місцевої партійної організації приймаються на її засіданнях, які скликаються Головою місцевої партійної організації не рідше, ніж один раз на шість місяців. Рішення Ради місцевої партійної організації приймається на її засіданнях. Прийняте рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради місцевої партійної організації.

Стаття 48. Повноваження Ради місцевої партійної організації

Рада місцевої партійної організації у межах своїх повноважень:

  • скликає Конференцію (Збори) місцевої партійної організації та визначає норми представництва на Конференції для тих первинних партійних організацій, що входять до складу відповідної місцевої партійної організації;

  • створює постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи місцевої партійної організації, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників, визначає їх склад;

  • утворює у своєму складі первинні партійної організації та припиняє їх діяльність за попереднім погодженням Рада територіальної партійної організації, до складу якої входить місцева партійна організація;

  • приймає заяви про вступ до Партії та заяви членів Партії про припинення членства у Партії, передає їх Рада територіальної партійної організації для прийняття відповідного рішення;

  • приймає рішення про внесення подання до територіальної партійної організації про необхідність виключення з Партії осіб за дії, несумісні із цим Статутом або програмними документами Партії;

  • приймає рішення про внесення подання до територіальної партійної організації про зміну або скасування рішень Голови місцевої партійної організації, а також керівних органів первинних партійних організацій, що входять до складу відповідної місцевої партійної організації;

  • у межах повноважень та в порядку, визначеному територіальною партійною організацією Партії, розпоряджається коштами та майном місцевої партійної організації;

  • за попереднім погодженням Президії політради Партії приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

  • звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної партійної організації та членами місцевої партійної організації про результати своєї діяльності;

  • вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації у межах, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 49. Голова місцевої партійної організації

 1. Голова місцевої партійної організації керує діяльністю місцевої партійної організації у період між Конференціями (Зборами) місцевої партійної організації та засіданнями Рада місцевої партійної організації.

 2. Голова місцевої партійної організації входить до складу Рада місцевої партійної організації за посадою та головує на її засіданнях.

 3. Строк повноважень голови місцевої партійної організації становить три роки.

Стаття 50. Повноваження Голови місцевої партійної організації

Голова місцевої партійної організації у межах своїх повноважень:

  • здійснює поточне керівництво діяльністю місцевої партійної організації;

  • представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

  • робить заяви від імені місцевої партійної організації та від імені Рада місцевої партійної організації;

  • скликає та організовує засідання Ради місцевої партійної організації, головує на них;

  • здійснює оперативне керівництво первинними партійними організаціями, що входять до складу відповідної місцевої партійної організації, координує їх діяльність;

  • здійснює загальне керівництво робочими органами місцевої партійної організації;

  • несе відповідальність і звітує перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної партійної організації та керівними органами місцевої партійної організації про свою діяльність;

  • вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 51. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації

 1. З метою контролю за діяльністю органів місцевої партійної організації створюється Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації. 

 2. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Центральною контроль-ревізійною комісією Партії.

 3. Кількісний та персональний склад Контрольно-ревізійної комісії затверджується та обирається Конференцією (Зборами) місцевої партійної організації строком на три роки.

 4. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації зі свого складу обирає Голову Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації.

Глава 4

ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 52. Порядок створення первинних партійних організацій

 1. Рада місцевої партійної організації може прийняти рішення про створення первинної партійної організації у складі місцевої партійної організації. Ускладі місцевої партійної організації може бути створено декілька первинних партійних організацій.

 2. До складу первинної партійної організації повинні входити щонайменше три члени Партії.

 3. Первинні партійні організації можуть утворювати у своєму складі постійні та тимчасові партійні групи. Постійні партійні групи створюються впервинних організаціях, на обліку яких є не менше 50 членів партії.

 4. Первинні партійні організації з кількістю членів партії понад 300 осіб можуть створювати Раду первинної партійної організації, що діє на підставі статутних вимог до Ради місцевої партійної організації.

 5. Первинні партійні організації створюються у відповідності до вимог даного Статуту та реєструються згідно чинного законодавства України.

 6. Первинні партійні організації не мають статусу юридичної особи.

Стаття 53. Повноваження первинних партійних організацій

Первинні партійні організації у межах своїх повноважень:

  • організують виконання цього Статуту, програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів територіальних та місцевих партійних організацій, до складу яких входить відповідна первинна партійна організація;

  • мають право ініціювати розгляд актуальних проблем своєї діяльності та діяльності партії в цілому перед вищестоящим статутним органом партії;

  • звітують про свою роботу перед статутним органом партійної організації вищого рівня;

  • беруть участь у партійних дискусіях, а також у виробленні й реалізації політики територіальних та місцевих партійних організацій вищого рівня;

  • допомагають громадянам у самоорганізації для реалізації своїх інтересів за місцем проживання;

  • у межах, визначених територіальною партійних організацією та Політичної Ради Партії, беруть участь у виборчих кампаніях Партії;

  • можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

Стаття 54. Органи первинної партійної організації

Органами первинної партійної організації є: Збори первинної партійної організації, Рада первинної партійної організації та Голова первинної партійної організації, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом Партії та рішеннями керівних органів Партії.

Стаття 55. Збори первинної партійної організації

 1. Збори первинної партійної організації є вищим керівним органом первинної партійної організації.

 2. Чергові збори первинної партійної організації скликаються Головою первинної партійної організації не рідше, ніж один раз на один календарний рік.

 3. Позачергові збори первинної партійної організації можуть бути скликані за вимогою Рада територіальної партійної організації, Рада місцевої партійної організації, до складу якої входить відповідна первинна партійної організація, або Голови первинної партійної організації.

 4. Чергові та позачергові збори первинної партійної організації є правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися більше, ніж половина від кількісного складу первинної партійної організації

Стаття 56. Повноваження зборів первинної партійної організації

Збори первинної партійної організації:

  • обирають Голову первинної партійної організації терміном до двох років, Раду первинної партійної організації, якщо кількість членів партії становить понад 300 членів, а також, згідно зі встановленими нормами представництва, делегатів на Конференцію (збори) місцевої партійної організацій Партії;

  • обирають заступника Голови первинної організації, якщо кількість членів партії більше 50 осіб;

  • розглядають звіти Голови, Ради первинної партійної організації про проведену роботу;

  • здійснюють прийом у члени партії та виключення із неї;

  • розглядають персональні справи членів партії.

  • у порядку, визначеному Політичною Радою Партії та територіальною партійною організацією, вносять місцевій партійній організації, до складу якої входить відповідна первинна партійна організація, пропозиції щодо висування кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  • за погодженням з Політичною Радою Партії висувають кандидатів удепутати сільських, селищних рад, кандидатів на посаду голови сільської, селищної ради;

  • висувають і обирають делегатів на збори місцевих партійних організацій, пропонують своїх членів до складу керівних органів Партії, територіальних та місцевих партійних організацій;

  • вносять подання до територіальної партійної організації про припинення діяльності (реорганізацію, ліквідацію) первинної партійної організації;

  • заслуховують та затверджують звіти Голови первинної партійної організації;

  • вирішують інші питання діяльності первинної партійної організації умежах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 57. Голова первинної партійної організації

 1. Голова первинної партійної організації керує діяльністю первинної партійної організації у період між Зборами первинної партійної організації.

 2. Голова первинної партійної організації обирається Зборами первинної партійної організації з числа членів первинної партійної організації за поданням Голови місцевої партійної організації.

 3. Строк повноважень Голови первинної партійної організації становить три роки.

Стаття 58. Повноваження голови первинної партійної організації

Голова первинної партійної організації у межах своїх повноважень:

  • здійснює поточне керівництво діяльністю первинної партійної організації; 

  • організовує роботу первинної партійної організації та виконання рішень керівних органів Партії, веде партійну документацію, звітує перед статутними органами вищестоящих партійних організацій, відповідає за використання коштів і майна первинної партійної організації;

  • очолює та організовує роботу Рада первинної партійної організації в тих первинних партійних організаціях, де воно утворене;

  • вручає, за дорученням вищестоящих партійних органів, членам партії партійні квитки;

  • представляє первинну партійної організацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

  • робить заяви від імені первинної партійної організації;

  • скликає та організує Збори первинної партійної організації, головує на них;

  • несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед керівними органами Партії, керівними органами територіальної партійної організації та керівними органами місцевої партійної організації, до складу якої входить відповідна первинна партійної організація;

  • несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території дії первинної партійної організації;

  • вирішує інші питання діяльності первинної партійної організації у межах повноважень, визначених цим Статутом.

Розділ V

МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

Стаття 59. Майно та кошти Партії

 1. Партія є неприбутковою організацією.

 2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

 3. Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що знаходиться увласності Партії, здійснюється за рішенням Президії політради Партії.

 4. Місцеві партійні організації Партії ведуть облік та надають звітність Виконавчому комітету Партії щодо надходження та використання майна та коштів.

 5. Партія щорічно опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

 6. Кошти Партії формуються за рахунок:

  • членських внесків членів партії;

  • коштів, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

  • пасивних доходів;

  • коштів, що надходять від ведення основної діяльності;

  • інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

 1. Добровільні пожертви на користь Партії здійснюються виключно у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки Партії в банківських установах у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 2. Партія зобов’язана дотримуватися обмежень щодо її фінансування, передбачених вимогами чинного законодавства України.

 3. Порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Президією політради Партії.

 4. Держава не відповідає за зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов’язаннями держави.

 5. Партія не несе майнової відповідальності за зобов’язаннями членів Партії, а територіальні, місцеві партійні організації, та члени Партії не несуть майнової відповідальності за зобов’язаннями Партії.

 6. Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому законом порядку.

Розділ VІ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

Стаття 60. Порядок внесення змін до Статуту і Програми Партії

  1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кіль-кості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії.

  2. Зміни і доповнення, внесені до Статуту Партії, підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

  3. Про зміни і доповнення, внесені в Статут, Програму Партії, склад керівних органів, Партія повідомляє Міністерство юстиції України в порядку івстроки, встановлені чинним законодавством України.

Розділ VII

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 61. Припинення діяльності Партії

 1. Діяльність партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.

 2. Реорганізація відбувається за рішенням З’їзду Партії, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії. Реорганізація Партії здійснюється впорядку, передбаченому чинним законодавством України.

 3. Ліквідація Партії відбувається за рішенням З’їзду Партії, що прийма-ється більшістю, не меншою, ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії.

 4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Партії З’їзд Партії визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів.

 5. Порядок використання майна та коштів Партій, у разі її ліквідації, визначається у рішенні З’їзду Партії про її ліквідацію. Майно та кошти партії, після задоволення всіх обґрунтованих майнових претензій, передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховуються до доходу бюджету.

 6. Діяльність Партії може бути припинена за рішенням Верховного Суду України в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 7. Ліквідація вважається завершеною, а партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту, коли реєструючий орган приймає рішення про скасува-ння запису в Реєстрі об’єднань громадян.